EDA (Exploratívna dátová analýza)

Exploratívna dátová analýza (EDA) je proces analýzy dát s cieľom porozumieť vlastnostiam a vzájomným vzťahom medzi dátami s využitím vizualizácií alebo deskriptívnej štatistiky. Pod vizualizáciou si môžeme predstaviť použitie rôznych grafov a tabuliek, ale aj histogramov, boxplotov alebo scatterplotov. Deskriptívna štatistika zohľadňuje parametre akými sú priemer, medián, rozptyl, odchýlka alebo kvartily.

Vďaka metóde EDA dokážeme odhaliť výnimky, odchýlky a nezvyčajné trendy v dátach a vzorcoch a preto je kľúčovou fázou v procese analýzy dát. EDA tak slúži aj na identifikáciu chýbajúcich hodnôt a odhaľovanie nekonzistentnosti v dátach.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.