Regresia

Vo všeobecnosti pod pojmom regresia rozumieme opis akéhokoľvek postupného či neobvyklého návratu k predchádzajúcemu stavu. Ide o stav, ktorý sa pokladá za priemerný alebo normálny. Význam tohto termínu sa líši v závislosti o kotextu.

Pri analýze dát sa regresia považuje za štatistickú metódu. Táto metóda sa využíva na skúmanie vzťahu medzi nezávislými premennými a závislou premennou. Cieľom je pochopenie a modelovanie tohto vzťahu.

Jej úlohou je tiež predpovedať hodnoty závislej premennej na základe hodnôt iných, nezávislých premenných. S ohľadom na charakter dát a predpovedného vzťahu sa určuje, či je funkcia lineárna alebo nelineárna.  Pri lineárnej regresii vzniká lineárny vzťah medzi premennými, kde zmena v jednej premennej znamená zmenu v druhej.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.