Webová analytika

Webová analytika sa zaoberá zhromažďovaním, analýzou a interpretáciou dát o správaní používateľov na webových stránkach. Pomáha merať efektívnosť online kampaní, sledovať konverzie a pochopiť návštevnícky tok. Môžeme ju použiť aj ako nástroj na prieskum obchodu a trhu a hodnotenie a zlepšovanie efektívnosti webových stránok. Jej základným cieľom je zhromažďovať a analyzovať údaje súvisiace s návštevnosťou webu a vzormi používania.

Medzi najčastejšie nástroje, ktoré sa pri webovej analytike využívajú, patria Google Analytics, alebo alternatívy ako Plausible, Semrush, Clicky, Matomo.

Napíšte nám svoj dotaz

Máte problém tykajúci sa danej témy a potrebujete k nemu riešenie? 

Čím konkrétnejšie nám opíšete svoju situáciu alebo potrebu, tým efektívnejšie Vám budeme môcť pomôcť. Tešíme sa na Vašu správu!

Naplánujme si stretnutie

Vyplňte tento formulár a získajte 30-minútové stretnutie.

    Data Strategy Session

    To thrive with your data, your people, processes, and technology must all be data-focused. This may sound daunting, but we can help you get there. Sign up to meet with one of our analytics experts who will review your data struggles and help map out steps to achieve data-driven decision making.

    Fill out this form to get a 30-minute Data Strategy Session with one of our analytics experts.